ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
          ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ।
      ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਟਿਪ       ਪ੍ਰਯੋਗ      ਅਧਿਐਨ       ਕੁਝ ਖਾਸ      ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਲਸਣ 1x1
ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ੋਖਿਮ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ
ਪ੍ਰੇਸ

ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3

ਅਮੀਊ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਵਸਾ- ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਿਰਾਈਡ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਖੂਨ ਵਸਾ - ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਿਰਾਈਡ ਆਰਟੀਰਿਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ (ਇਹ ਸੇਨਹੀਲਿਓਸ, ਡੋਪਲਹਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ; ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ:
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3 (ਅਮੀਊ) ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਜਮਾਉ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਮਾਉ ਦੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਿਗਰ ਐਜ਼ਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਵੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਵੱਚਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਵੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ:
ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇਸਿਸਟਾਈਸਿਸ ਦਾ ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ
ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਨੁਤੀਬਰ ਪੈਨਕ੍ਰਿਆਟਾਈਸਿਸ
ਵਸਾ ਪਾਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਰ ਗਾਲਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰਿਆਜ ਦਾ ਵਿਕਾਰ,
ਰਕਤ ਜਮਾਉ ਦੇ ਵਿਕਾਰ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ - ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਇਸਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਊ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।


ਪਤਾ
ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਦਿ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਹਨ।  
ਡ੍ਰਗ ਅਲਰਟ 11/98
ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ
 
ਰਚਨਾ-ਮਲਕੀਅਤ © ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਲਸਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਕਡ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ | ਸੰਪਰਕ | ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ | ਸਾਂਝੇਦਾਰ | ਸਾਈਟਮੈਪ