ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
          ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ।
      ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਟਿਪ       ਪ੍ਰਯੋਗ      ਅਧਿਐਨ       ਕੁਝ ਖਾਸ      ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਲਸਣ 1x1
ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ੋਖਿਮ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ
ਪ੍ਰੇਸ

ਲਸਣ 1x1
ਐਲੀਨ > ਐਲੀਨੇਜ > ਐਲੀਸਿਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਨ ਅਤੇ ਐਲੀਨੇਜ ਜਲਵਾਯੂ, ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਲੀਸਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਸਣ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਨੇਜ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਲੀਨ, ਐਲੀਨੇਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੰਧ ਵਾਲਾ ਐਲੀਸਿਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਸਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਸਣ ਦੇ ਸਲਫਰਯੁਕਤ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਤ੍ਰਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।

ਲਸਣ ਸਮੱਸਿਆ: ਸੁੱਕੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਸਣ।
ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਲੀਨੇਜ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਅਮਲਯੁਕਤ ਪੇਟ (pH value of 1.5-5) ਵਿੱਚ ਐਲੀਨੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਸਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲੀਨੇਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਐਲੀਨੇਜ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸਕ੍ਰਿਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਐਲੀਸਿਨ ਤੋਂ ਲਸਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨਾਲ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਲਸਣ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਸਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਲਮ-ਗਲੀਟਿਜ਼, ਪੀਟਰਸ ਮੇਡਵੇਲਟ-1995

ਇਹ ਸਭ ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਆਂਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ - ਲਸਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਖੂਨਦਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨਦਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।


ਪਤਾ
ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਦਿ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਹਨ।  
ਡ੍ਰਗ ਅਲਰਟ 11/98
ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ
 
ਰਚਨਾ-ਮਲਕੀਅਤ © ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਲਸਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਕਡ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ | ਸੰਪਰਕ | ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ | ਸਾਂਝੇਦਾਰ | ਸਾਈਟਮੈਪ